Naši partneri

Riečne motorové tankové plavidla a tankové člny, ktoré sú prevádzkované spol. DUNAJINTERTRANS s.r.o. máju neustály dopyt na Dunajskom trhu tekutých tovarov.

Naši zákazníci: logistické oddelenie finančných a priemyselných skupin NIS (Naftový priemysel Srbsko), Slovnaft Bratislava (člen skupiny MOL Mad’arsko), Slovenská Plavba a Prístavy a.s.. Prenajímatelia lodí: Evronova (Ženeva), Sonact Group (Montreal), Tamoza Traiding (Cyprus), Business Oil Platform LLP, Unicom Oil Tranzit. a iné.

Technické dozorovanie prevádzky plavidiel uskutočňuje sa pod dohľadom klasifikačnej spoločnosti Slovenský Llozd s.r.o. a podľa ADN spoločnosťou Shipping Register of Ukraine. Zhoda technického stavu plavidiel so Smernicou 2006/87/EC je uznaná klacifikačnou spol. Polski Rejestr Statkow. Technická údržba a opravy zabezpečujú sa Slovenskými lodenicami v Komárne a Bratislave.

Všetci členy posádky na každej lodi máju odborné vzdelávanie a stanovenú prax a spôsobilosť.